Horvátország

Horvátország

Az Isztriai-félszigeten két ország osztozik. A déli és középső részek Horvát­or­szághoz tartoznak, míg a fél­sziget északi része a tulaj­don­kép­peni szlovén tenger­partot jelenti. A két szláv népen kívül sokfelé talál­ko­zunk az olasz kultúra nyoma­ival, hiszen az Isztria évszá­za­dokon keresztül a Velencei Köztár­saság része volt, illetve a két világ­há­ború között is Olasz­or­szághoz tarto­zott. A ten­ger­par­ti váro­sokban az olasz­ajkúak voltak több­ségben, ez a magya­rá­zata az olaszos óváro­soknak, a velencei Szent Márk-bazilika Campanilé­jére emlé­kez­tető harang­tor­nyoknak. Az utazás során utasa­inknak igyekszünk megmu­tatni Belső-Isztria kevéssé ismert, ugyan­akkor nagyon han­gu­la­tos tájait, tele­pü­léseit is, ahol viszont inkább a szláv kultúra emlé­keivel találkozhatunk.